Užívatel

Anketa

Ako dlho zostávate na internáte?
Počet hlasov: 126

Návštevy

Linky

Kategórie: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD

Publikačná činnosť

Kováčik, P. - šimanský, V. - bobková, a. 2002. Zmeny hladín hydrolyzovateľného dusíka vo fluvizemi glejovej počas vegetácie jačmeňa jarného. In Aktuálne problémy riešené v poľnohospodárstve. Nitra : SPU, 2002, s. 136-139.

Tobiašová, e. - zaujec, a. - šimanský, v. 2003. Influence of biostimulators on decomposition of wheat and rape residues. In Humic Substances in Ecosystems 5. Dusniky:, University of Technology and Agriculture, 2003, p. 127-132.

šimanský, v. 2003. Testovanie vplyvu biopreparátov na rozklad rastlinných zvyškov. In IX. Vedecká konferencia študentov a doktorandov. Nitra : SPU, 2003, s. 87-88.

šimanský, v. 2003. Vplyv biopreparátov na rozklad rastlinných zvyškov. In Študentská vedecká konferencia. Bratislava : Slovenská akadémia vied a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2003, s. 144.

kováčik, p. - lysiová, d. - šimanský, v. 2003. Neharmonická výživa a jej prejavy na záhradných plodinách. In Celoštátny odborný seminár zeleninárov Slovenska (s medzinárodnou účasťou). Nitra : Agroinštitút, 2003, s. 87-88.

zaujec, a - šimanský, v. 2003. The changes of soil organic carbon under two farming systems. In Practical solution for managing optimum C and N content in agricultural soils II. Prague : Research institute of crop production and Czech agricultural universityand Matrin Luther Universität (Halle-Wittemberg), 2003, p. 119.

zaujec, a. - šimanský, v. - tobiašová e. 2003. The influence of biopreparates on mineralisation rates of plant residues in two soil. In Practical solution for managing optimum C and N content in agricultural soils II. Prague : Research institute of crop production and Czech agricultural universityand Matrin Luther Universität (Halle-Wittemberg), 2003, p. 120.

Tobiašová, e. - šimanský, v. 2003. Transformation of plant residues and biostimulators effects. In Humic Substances in Ecosystems 5 (Abstracts). Dusniky : University of Technology and Agriculture - Bydgoszcz (Poland), 2003, p. 28.

zaujec, a. - šimanský, v. - Tobiašová, e. 2003. Vplyv obrábania a biostimulátora Trichomil na chemické vlastnosti hnedozeme pri pestovaní cukrovej repy. In V. Celoslovenská vedecká repárska konferencia (s medzinárodnou účasťou). Nitra : SPU, 2003, s. 134-138.

zaujec, a. - šimanský, v. - Tobiašová, e. 2003. Vplyv rôzneho obrábania hnedozeme pri pestovaní cukrovej repy na pôdnu organickú hmotu. In V. Celoslovenská vedecká repárska konferencia (s medzinárodnou účasťou). Nitra : SPU, 2003, s. 145-148.

Zaujec, A. - Šimanský, V. - Tobiašová, E. 2005. The influence of biostimulators on decomposition of plant residues and dynamics of total and labile C and N fraction. In Humic Substances in Ecosystems 6. (Abstracts). Dostupné na internete: <http://www.sci.vupu.sk/aktualita/abstrakt_rd.doc>

Szombathova, N. - Chlpik, J. - Simansky, V. 2005. Soil organic matter as an indicator of soil genesis. In Humic Substances in Ecosystems 6. (Abstracts). Dostupné na internete: <http://www.sci.vupu.sk/aktualita/abstrakt_rd.doc>

Zaujec, A. - Šimanský, V. - Tobiašová, E. 2005. The influence of biostimulators on decomposition of plant residues and dynamics of total and labile C and N fraction. In Humic Substances in Ecosystems 6. Bratislava : VÚ POP, 2005, pp. 211- 214.

Szombathova, N. - Chlpik, J. - Simansky, V. 2005. Soil organic matter as an indicator of soil genesis. In Humic Substances in Ecosystems 6. Bratislava : VÚ POP, 2005, pp. 176-180.

Szombathová, N.- Zaujec, A. - Chlpík, J. - Šimanský, V. 2005. Chemické vlastnosti pôdy trávneho a  lesného ekosystému v Arboréte Mlyňany. In VII. zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005, s. 78 - 82.

Šimanský, V. - Zaujec, A. -Tobiašová, E. 2006. Vplyv biostimulátora Trichomil na transformačné procesy. In Biotechnology 2006 [CD-ROM]. České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2006, s. 1050-1052. ISBN: 8085645-53-X.

Šimanský, V. - Zaujec, A. -Tobiašová, E. 2006. Vplyv biostimulátora Beta-Liq na transformačné procesy pozberových zvyškov pšenice letnej formy ozimnej a kapusty repkovej pravej. In Biotechnology 2006 [CD-ROM]. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, s. 1053-1055. ISBN: 8085645-53-X.

ZAUJEC, A. - CHLPÍK, J. - TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÝ, V. - MRAŽÍKOVÁ, M. 2006. Fyzikálne a chemické vlastnosti vinohradníckej pôdy v Tokaji. In Tokajské vinohradníctvo na Slovensku ´05: VI. Odborný seminár, 2005. Nitra : SPU, 2006, s. 24-35.

ZAUJEC, A. - CHLPÍK, J. - ŠIMANSKÝ, V. - MRAŽÍKOVÁ, M. 2006. Kvalitatívne zmeny pôd v Tokajskej oblasti - antropicky ovplyvneného územia. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovplivněných území : Sborník abstraktů z 11. pedologických dnů. Kouty nad Desnou : UP a ČPS, 2006, s. 19.

SZOMBATHOVÁ, N. - CHLPÍK, J. - ŠIMANSKÝ, V. 2006. Fyzikálne vlastnosti pôdy v Arboréte Mlyňany SAV. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovplivněných území : Sborník abstraktů z 11. pedologických dnů. Kouty nad Desnou : UP a ČPS, 2006, s. 47.

ŠIMANSKÝ, V. - ZAUJEC, A. - CHLPÍK, J. - MRAŽÍKOVÁ, M. 2006. Pôdna štruktúra černozemí Podunajskej nížiny. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovplivněných území : Sborník abstraktů z 11. pedologických dnů. Kouty nad Desnou : UP a ČPS, 2006, s. 70.

ZAUJEC, A. - CHLPÍK, J. - ŠIMANSKÝ, V. - MRAŽÍKOVÁ, M. 2006. Kvalitatívne zmeny pôd v Tokajskej oblasti - antropicky ovplyvneného územia. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovplivněných území : Sborník referátů z 11. pedologických dnů [CD-ROM]. Kouty nad Desnou : UP a ČPS, 2006, s. 69-74.

SZOMBATHOVÁ, N. - CHLPÍK, J. - ŠIMANSKÝ, V. 2006. Rozdiely v pôdnych vlastnostiach pod porastmi javorov v prirodzenom a urbárnom ekosystéme. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovplivněných území : Sborník referátů z 11. pedologických dnů [CD-ROM]. Kouty nad Desnou : UP a ČPS, 2006, s. 237-241.

KOVÁČIK, P. - CHLPÍK, J. - BARCAJOVÁ, M. - ŠIMANSKÝ, V. 2006. Vplyv nepriamych hnojív na niektoré parametre pôdy. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovplivněných území : Sborník referátů z 11. pedologických dnů [CD-ROM]. Kouty nad Desnou : UP a ČPS, 2006, s. 288-292.

ŠIMANSKÝ, V. - ZAUJEC, A. - CHLPÍK, J. - MRAŽÍKOVÁ, M. - SZOMBATHOVÁ, N. - KOVÁČIK, P. 2006. Pôdna štruktúra černozemí Podunajskej nížiny. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovplivněných území : Sborník referátů z 11. pedologických dnů [CD-ROM]. Kouty nad Desnou : UP a ČPS, 2006, s. 355-358.

MRÁŽIKOVÁ, M. - ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. 2006. The physical and hydrophysical propherties of vineyard in Tokaj region. In IV. Medzinárodní vědecká konference: zborník abtraktov. Brno : MZLU, 2006, s. 39-40.

GONET, S. S.- DEBSKA, B.- DZIAMSKI, P.- ŠIMANSKÝ, V.- MIATKOWSKI, Z.: Wpływ sposobu zagospodarowania gleb na właściwości materii organicznej. In: Zeszyty naukowe południowo- Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa, Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie, 2006, č.8, s.57- 58. ISSN 1642-3828

ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. 2006. Vplyv biostimulátorov rozkladu rastlinných zvyškov na pôdnu štruktúru a  organickú hmotu pôdy. Vedecká monografia. Nitra : SPU, 2006. 112 s. ISBN 80-8069-779-5.

ŠIMANSKÝ. V. 2006. Vlastnosti organickej hmoty pôdy a stabilita pôdnych agregátov. Dizertačná práca, Nitra : SPU, 133 s.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. - CHLPÍK, J. 2006. Influence of tillage system and fertilization on soil structure stability and chemical properties of Haplic Luvisol. In Acta Phytotechnica et zootechnica, vol. 9, 2006. 3, p. 75-80.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. - ZAUJEC, A. 2007. Vplyv obrábania na stabilitu pôdnej štruktúry vo vzťahu ku kvantite a kvalite pôdnej organickej hmoty. In Agrochémia. roč. XI. (47), 2007, č. 1, s. 27-30.

ŠIMANSKÝ, V. 2007. Influence of tillage systems on quantity and quality of soil organic matter in sugar beet farming system. In Humic substances in ecosystems 7 (Abstracts). Bachotek : NCU (Poland), 2007, p. 31.

ŠIMANSKÝ, V. - ZAUJEC, A. 2007. Changes in total carbon contents and its forms after application of crop residues and bio-stimulators in Haplic Chernozems. In Humic substances in ecosystems 7 (Abstracts). Bachotek : NCU (Poland), 2007, p. 31.

SZOMBATHOVÁ, N. - ŠIMANSKÝ, V. 2007. Soil organic mater in Urban area Nitra and in nature reserve Arboretum Mlyňany. In Humic substances in ecosystems 7 (Abstracts). Bachotek : NCU (Poland), 2007, p. 34.

ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. - BABULICOVÁ, M. - MRAŽIKOVÁ, M. 2007. The influence of different crop rotations on soil organic matter and respiration activity. In Practical solution for managing optimum C and N content in agricultural soils IV (Book of Abstracts). Prague : Research institute of crop production, 2007, p. 87.

ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. 2007. Pôdna štruktúra a organická hmota v černozemiach SR. In Pôda v modernej informačnej spoločnosti (zborník abstraktov). Bratislava : VÚPOP, 2007, s. 67.

ŠIMANSKÝ, V. - KOVÁČIK, P. 2007. Determinácia pedologických parametrov pôdy aplikáciou nepriamych hnojív. In Výživa rostlin a její perspektivy, Brno : MZLU, 2007, s. 194-197.

ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. - BABULICOVÁ, M. - MRAŽIKOVÁ, M. 2007. The influence of crop rotations on soil organic matter and respiration activity. In 27th Congress of Polish soil science society (Abstracts). Warsaw : MNSW and KGChR, 2007, p. 454.

ŠIMANSKÝ, V. - CHLPÍK, J. - NÁDAŠSKÝ, J. - NOVÁK, J. 2007. Geologicko-pedologická charakteristika kambizemí horských pasienkov, In Súčasnosť a perspektívy krmovinárskeho výskumu a vzdelávania v multifunkčnom využívaní krajiny. Nitra : SPU, 2007, p. 21-25.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. 2007. Quantity and quality of soil organic matter with dependence on tillage systems and applied biopreparates in sugar beet farming system. In Agriculture (Poľnohospodárstvo). Vol. 53, 2007, 3, p. 141-148.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. - ZAUJEC, A. 2007. Influence of soil organic matter on aggregate stability of chernozems. In Phytopedon (Bratislava). Vol. 6, 2007, 1, p. 25-29.

ŠIMANSKÝ, V. 2007. Zmeny chemických vlastností, kvantity a kvality humusu a štruktúry pôdy vplyvom rôznych spôsobou obrábania. In Naše Pole. roč. XI, 2007, 11, s. 29-30.

ŠIMANSKÝ, V. 2007. Influence of different tillage systems on quantity and quality of soil organic matter in Haplic Luvisols under sugar beet farming system. In Humic substances in ecosystems 7. Toruń : Nicolaus Copernicus University and Polish Humic Substances Society, 2007, s. 57-60.

ŠIMANSKÝ, V. - ZAUJEC, A. 2007. Changes in organic carbon forms content after application of crop residues and bio-stimulators in Haplic Chernozems. In Humic substances in ecosystems 7. Toruń : Nicolaus Copernicus University and Polish Humic Substances Society, 2007, s. 25-29.

SZOMBATHOVÁ, N. - ŠIMANSKÝ, V. 2007. Soil organic mater in Urban area Nitra and in nature reserve Arboretum Mlyňany. In Humic substances in ecosystems 7. Toruń : Nicolaus Copernicus University and Polish Humic Substances Society, 2007, s. 51-55.

ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. - CHLPÍK, J. - SZOMBATHOVÁ, N. - TOBIAŠOVÁ, E. - MRAŽÍKOVÁ, M. - HORVÁTOVÁ, M. 2007. Soil organic matter in Tokaj vineyards. In Humic substances in ecosystems 7. Toruń : Nicolaus Copernicus University and Polish Humic Substances Society, 2007, s. 65-72.

GONET, S. S.- DEBSKA, B.- DZIAMSKI, P.- ŠIMANSKÝ, V.- MIATKOWSKI, Z. 2007. Wpływ uprawy topoli (Populus sp.) na właściwości materii organicznej gleb. In: Zeszyty problemowe postepów nauk rolniczych, 520, 2007, p.605-610.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. - CHLPÍK, J. 2008. Soil tillage and fertilization of Orthic Luvisol and their influence on chemical properties, soil structure stability and carbon distribution in water-stable macro-aggregates, In Soil & Tillage Research, Vol. 100, 2008, N. 1-2, p. 125-132.

ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. 2008. Pôdna štruktúra a organická hmota v černozemiach SR. In Pôda v modernej informačnej spoločnosti [CD-ROM]. Bratislava : VÚPOP, 2008, s. 780-788. ISBN 978-80-89128-44-0.

SZOMBATHOVÁ, N. - LABUDOVÁ, S. - ZAUJEC, A. - ŠIMANSKÝ, V. 2008. Vybrané fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy pod porastmi dubov, smrekov a trávnym porastom v prírodnej rezervácii Arborétum Mlyňany, In Acta hortuculturae et regiotecturae, Vol. 11, 2008, N. 1, p. 1-5.

SZOMBATHOVÁ, N. - LUSTER, J. - BEBSKA, B. - ZAUJEC, A. - MACÁK, M. - ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. 2008. DTA and fluorenscence spectra of humic acids as indicators of human influence on soil. In Chemické listy S, 102, 2008, s. 463-464.

TOBIAŠOVÁ, E. - TÓTH, T. - ŠIMANSKÝ, V. 2008. Determination of changes in soil organic matter content through carbon and nitrogen labile fractions. In Chemické listy S, 102, s. 491-492.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. 2008. Môžeme pozitívne ovplyvniť pôdnu štruktúru v rodiacom vinohrade správnym hospodárením? In Sady a vinice. Vol. 3, 2008, N. 4, s. 22-23.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. 2008. Distribúcia uhlíka vo vodoodolných agregátoch v závislosti od spôsobov obrábania a hnojenia pôdy. In Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, s. 96-102.

TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÝ, V. 2008. Organická hmota ako indikátor trvale udržateľného rozvoja agroekosystémov. In Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, s. 165-171.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÁ, A. 2008. Physical properties of Haplic Luvisol under different farming systems and crop rotations, In Agriculture (Poľnohospodárstvo). Vol. 54, 2008, N. 3, p. 131-137.

ŠIMANSKÝ, V. - LOŽEK, O. - TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÁ, A. 2008. Utilization of mineral nutrition applied to soil and on leaf in grape-vine growing, In 3-rd. International scientific horticultural conference (abstracts) [CD-ROM]. Nitra : FZKI-SPU, 2008.

MRAZIKOVA, M. - ZAUJEC, A. - CHLPIK, J. - ŠIMANSKÝ, V. 2008. Soil compaction in vineyards of Slovakia. In: Eurosoil 2008. Soil - Society - Environment. Vienna: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), 2008, pp. 296. ISBN 978-3- 902382-05-4.

TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÝ, V. 2008. Orthic Luvisol parameters in spring barley (Hordeum vulgare L.) farming system, In Acta Agronomica Óvariensis. Vol. 50, 2008, N. 2, p. 17-26.

ŠIMANSKÝ, V. - CHLPÍK, J. - NÁDAŠSKÝ, J. - NOVÁK, J. 2008. Geological and pedological characterization of Eutric Cambisols in alpin upland clear-cut area (abstract), In Journal of Central European Agriculture. Vol. 9, 2008, N. 4, p. 842.

ŠIMANSKÝ, V. - KOVÁČIK, P. - BARCAJOVÁ, M. 2008. Nepriame hnojivá a ich dopad na kvantitu a kvalitu pôdnej organickej hmoty. In Acta phytotechnica et zootechnica, vol. 11, 2008. 3, p. 78-80.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. 2009. Aj pestovanie stolových odrôd viniča hroznorodého si vyžaduje racionálny prístup k výžive, In Vinič a víno. roč. 9, 2009, č. 1, s. 6-7.

SZOMBATHOVÁ, N. - SUPUKA, J. - ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. 2009. Ecological condictions of selected woody plants in the urban area Nitra. In Ekológia (Bratislava). Vol. 28, 2009, No. 1, pp. 82-93.

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÁ, A. 2009. Má foliárna aplikácia minerálnych hnojív svoje opodstatnenie pri pestovaní viniča? In Sady a vinice. Roč. 4, 2009, č. 1, s. 28-29.

TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÝ, V. 2009. Kvantita a kvalita pôdnej organickej hmoty vo vzťahu k obrábaniu pôdy. In Naše Pole. Roč. 13, 2009, č. 3, s. 36.

TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÝ, V. 2009. Kvantifikácia pôdnych vlastností a ich vzájomných vzťahov  ovplyvnených antropickou činnosťou. Vedecká monografia. Nitra : SPU, 2009. 113 s. ISBN 978-80-552-0196-2.

ŠIMANSKÝ, V. - LOŽEK, O. - TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÁ, A. 2009. Využitie minerálnej výživy aplikovanej do pôdy a na list pri pestovaní viniča hroznorodého. In Acta horticulturae et regiotectutae. Roč. 12, 2009, mimoriadné číslo, s. 155-158.

TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÝ, V. 2009. Pozberové zvyšky ako faktor ovplyvňujúci pôdnu organickú hmotu. In Naše Pole. Roč. 13, 2009, č. 9, s. 35-36.

MARKIEWICZ, M. - JANKOWSKI, M. - Šimanský, V. - GONET, S. S. 2009. Organic matter contents and distribution in Chernozem-related soils of Poland and Slovakia. In Humic Substances in Ecosystems 8. (Book of Abstracts). Dostupné na internete: < http://www.kpg.fapz.uniag.sk/konferencia.html>

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. - JANKOWSKI, M. - MARKIEWICZ, M. 2009. Particle-size distribution and land-use effects on quantity and quality of soil organic matter in different soils of Slovakia and Poland, In Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 55, 2009, N. 3, p. 125-132.

ŠIMANSKÝ, V. - ZAUJEC, A. 2009. Suitable Parameters for Soil Organic Matter Changes Evaluation in Agro-ecosystems, In Folia oecologica, vol. 36, 2009, n. 1, pp.50-57.

KOVÁČIK, P. - ŠIMANSKÝ, V. - ČERNÝ, I. - SHALABY, O. I. 2010. Application of rock wool into soil as a means for its increased resilience against soil fertility depression. In Növénytermelés, vol. 59, 2010 suppl. 2, p. 13 - 16.

ŠIMANSKÝ, V. 2010. Základy pedológie. 1 vyd. Nitra : SPU, 2010. 108 s. ISBN 978-80-552-0404-8.

ŠIMANSKÝ, V. 2010. Pôdny prísušok a spôsoby jeho eliminácie. In Naše pole, Roč. 14, 2010, č. 10, s. 32-33.

ŠIMANSKÝ, V. - HORVATOVÁ, M. 2010. Zrnitostné zloženie a organická hmota vo vybraných pôdnych typoch Slovenska. In Zborník prednášok z VIII. zjazdu Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave, VUPOP, 2010, s. 32-37.

TOBIAŠOVÁ, E. - ŠIMANSKÝ, V. 2010. Pôdna štruktúra v pestovateľskom systéme repy cukrovej. In Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 126, 2010, č. 12, s. 432-434. (IF 0,645)

ŠIMANSKÝ, V. - TOBIAŠOVÁ, E. 2010. Impact of tillage, fertilization and previous crop on chemical properties of Luvisol under barley farming system. In Journal of Central European Agriculture, vol. 11, 2010, no. 3, s. 245-254.

Macák, M. - SmatanA, J. - šimanský, v. - Djalović, I. -Demjanová, E. - JUG, D. 2010. Soil tillage and crop management and their impact on sustainability and soil physical characteristics. In 1st International Scientific Conference-CROSTRO. Osijek-Croatia : Croatian Soil Tillage Research Organization, 2010, s. 1-6.

print Formát pre tlač

Komentáre rss


, canadian pharcharmy... odpovedať

buy generic viagra online <a href=https://ukcanadianpharmacy.com/#>drugstore online </a>
national pharmacies <a href="https://ukcanadianpharmacy.com/#">shoppers drug mart canada </a>
canadian online pharmacies legitimate https://ukcanadianpharmacy.com/

, Thornton leukocyte ... odpovedať

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

, Accelerations exist... odpovedať

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

, Writer's judgments ... odpovedať

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

, Sometimes menopause... odpovedať

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxil</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

, Compare inhabited f... odpovedať

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

, England, platelet v... odpovedať

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules For Sale <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

, The locus fit any, ... odpovedať

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin Online</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/


Vyhledávání

Translation

Otázky a odpovede

Rýchle otázky a odpovede
Meno
Text
Kontrola captcha
Počul som, že robíte rozbor pôdy.Ak áno - aká veľká má byť vzorka, koľko trvá rozbor a čo stojí
Dobry den, staci priniest vzorku pody na rozbor? Kolko sa plati za rozbor pody?Dakujem
Dobry den, staci priniest vzorku pody na rozbor? Kolko sa plati za rozbor pody?Dakujem
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či Vaša katedra robila rozbor pôdneho horizontu Slovenska v rámci fyzikálneho zloženia pôdy, kamene, jednoliate skal. Zaujíma ma oblasť Žarnovice. Dakujem za odpoved. 0915 / 953 046
123456
123456